ÕPPETEGEVUS

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Turvalisus tagada lapsele turvaline koht mängimiseks õppimiseks, eneseteostuseks. Lapsel on õigus teha vigu, neid parandada, väljendada ma tundeid, saada tunnustust.

Integreeritus võimaldada lapsel õppida mitmete tegevuste kaudu: mängimine,katsetamine, ehitamine, lugemine jne.

Järjepidevus võimaldada õppida kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale, lähemalt kaugemale.

Individuaalsus  arvestada lapse eripära, tema võimeid, arengutaset, piirkondlike iseärasusi.

Koduloolisus ja  rahvuslikkus väärtustada eesti rahva kultuuritraditsioone, arvestada ka teiste rahvaste eripäraga.

Mängulisus pidada kõige olulisemaks mängu kui kõige loomulikumat koolieelse ea tegevust.

Koostöö soodustada ja hoida koostööd lasteaia ja kodu vahel, lapse ja õpetaja vahel, lastel omavahel, lasteaiatöötajatel omavahel.

Loovus soosida lapse tahtmist ise teha.

Tervisedendus lapse tervise hoidmine ja edendamine läbi tervisliku toidu ja liikumisharjumuste toetamise.

Demokraatlikkus väärtustada humaanseid ja demokraatlikke suhteid.