KODUKORD

RAPLA LASTEAIA KELLUKE KODUKORD

 

1.        Üldsätted 

1.1.  Käesolev dokument on Rapla Lasteaia Kelluke (edaspidi lasteaed) kodukord, mis on kooskõlastatud lasteaia pedagoogilises nõukogus ja kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt.

1.2.  Kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.3.  Kodukord on avalikustatud lasteaia kodulehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.4.  Kodukord on  lasteaia lastele, vanematele ja  töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

2.        Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.  Vanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00) ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakavas kehtestatud puhke- ja söögiaegasid.

2.2.  Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.  Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.

2.4.  Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud või volitatud esindajatele.

2.5.  Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele isikule.

2.6.  Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus

         sellest teavitada rühma telefonil.

2.7.  Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja  lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal on ta kohustatud otsima  telefoni teel kontakti lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.8.  Lapsevanem teavitab meili või telefoni teel rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. 

2.9.  Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest päevast. Välja arvatud juhul kui vanem teavitas rühma õpetajat puudumisele eelneva päeva hommikul enne kella üheksat. Sel juhul tehakse toidukulu ümberarvestus teatamisele järgnevast päevast.

 

3.        Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.Lasteaed kujundab erivajadustega lastele koostöös Rapla Vallavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3.Lasteaeda ei saa tuua last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist.

3.4. Rühma töötajad jälgivad lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit. 

3.5.Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteaia direktori poolt määratud rühma töötaja.

3.6.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest  teavitab lapsevanem õpetajat esimesel võimalusel.

3.7.Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. 

3.8.Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal eraldada teistest lastest, kuid teda ei jäeta järelevalveta.  

3.9.Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.10.   Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt) ja vajadusel vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11.   Lapse jalanõud peavad olema libisemisekindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.12.   Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.13.   Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.14.   Ujumistegevusteks on vajalikud ujumisriided, kuivatusrätik, nuustik ja pikkadele juustele ujumismüts, liikumistegevusteks T-särk, lühikesed püksid ja spordisussid.

3.15.   Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi lasteaias õues.

3.16.   Lapsevanem peab varuma nii palju aega, et lasteaeda tulles ja koju minnes saaks laps rääkida ja näidata oma päevastest tegemistest ja end ise riidesse panna.

3.17.   Mobiiltelefoni laps lasteaias viibimise ajal ei kasuta.

 

4.      Turvalisuse tagamine

4.1.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3.Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4.Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5.Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas ja lasteaiarühmas kuni kümne lapse kohta. 

4.6.Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7.Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

4.8. Laste ujulasse, basseini või veekeskusesse viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi. 

4.9.Õppekäigu ajal tänaval (soovitavalt ka teistes kohtades väljaspool lasteaia mänguväljakut) liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.10.   Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.11.   Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele.

4.12.   Lasteaia mängualal lükkab täiskasvanu oma ratast käekõrval.

4.13.   Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.14.   Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ning vägivallale õhutavaid mänge ja mänguasju.

4.15.   Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama konkreetse rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. Olukorda parandavad meetmed võtab kasutusele lasteaia direktor.